Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP Zboží, SLUŽEB A DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 

Obchodní společnost:

Martina Mangova.cz s.r.o.  

U Brány 415/25, Znojmo, PSČ 669 02 

IČO: 07633602

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 109224

e-mail: hormonjoga@email.cz

telefon: 602 526 957 

(dále jen „Poskytovatelka“)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a digitálního obsahu a prodej zboží Poskytovatelky prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.martinamangova.cz, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím dalších internetových služeb uvedené Poskytovatelky.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smluvní vztah (smlouva o poskytování služeb či smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo v případě prodeje zboží kupní smlouva) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu (společně dále také jen jako „produkty“) a dále také zboží, včetně uvedení ceny jednotlivých produktů a zboží či způsobu jejího sjednání a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle e-mail, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka.

7. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

8. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že produkty a zboží, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné či mohou být dostupné pouze v určitém časovém období. V rámci popisu produktů to bude vždy uvedeno.

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník získává přístup ke službám a produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v potvrzení objednávky či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. Poskytovatelka je oprávněna žádat zálohu na uhrazení poskytovaných produktů či služeb a vyhrazuje si rovněž, že může cenu za poskytnuté služby v předem sjednané výši požadovat k úhradě až po poskytnutí služby. Tato volba doby a formy úhrady ceny záleží na určení Poskytovatelky.

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. V případě, že zákazník objedná živou akci (cvičební lekci a podobně) a uhradí cenu až v hotovosti, vystaví Poskytovatelka na jeho žádost daňový doklad.

4. Poskytovatelka může na základě svého rozhodnutí umožnit úhradu některých svých produktů po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části produktů, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny produktu, nebude další část či části produktu nadále zákazníkovi zpřístupněny.

5. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu některých svých produktů ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednaného produktu, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne produkt v celém rozsahu nevyužít či využití produktu sám ukončí předčasně. V případě prodlení s byť jedinou splátkou se stává splatnou celá cena. V případě prodlení s byť jedinou splátkou je Poskytovatelka odepřít přístup zákazníkovi k zakoupenému produktu, a to až do úhrady celé ceny produktu či příslušné splátky, a to dle rozhodnutí Poskytovatelky.

6. Poskytovatelka přijímá úhradu svých produktů v českých korunách. V případě, provede-li zákazník úhradu za produkty v EUR, budou uhrazené prostředky přepočítány a připsány na účet Poskytovatelky v českých korunách dle aktuálních podmínek a kurzu banky Poskytovatelky.  

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

Individuální online a osobní lekce či konzultace
i) Individuální online či osobní lekce a konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

ii) Z individuální online a osobní lekce či konzultace či obdobné individuálně sjednané formy setkání je možné předem se omluvit telefonicky či sms zprávou 48 hodin předem (omluva formou e-mailu, online zprávy, např. přes messenger, komentář apod., nebude akceptována). V případě, nedostaví-li se zákazník na sjednanou online a osobní lekci či konzultaci či jinou formu setkání bez předchozí omluvy dle uvedených podmínek předchozí věty, zavazuje se uhradit náhradu časové ztráty na straně Poskytovatelky.

iii) Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online lekce nebo konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů lekcí či konzultací vyloučena. V případě živých akcí je možné ze strany zákazníka využít účasti náhradníka na své straně.

iv) V případě, že ze závažných důvodů či z důvodu vyšší moci bude Poskytovatelka nucena změnit termín osobní a online lekce či konzultace, poskytne zákazníkovi náhradní termín ve lhůtě, kterou se zákazníkem dodatečně dohodne.

v) V případě konání jednorázové či opakované živé akce (lekce, semináře, kurzy apod.) či setkání je možné se omluvit 14 dnů před začátkem akce; v takovém případě vrátí Poskytovatelka zákazníkovi celou zaplacenou částku. V případě omluvy 13 – 7 den před konání takovéto akce, vrátím Poskytovatelka zákazníkovi 50% ceny této akce. Na pozdější omluvy nemůže vzít Poskytovatelka zřetel a vzniká jí nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena jí náleží jako kompenzace za rezervované místo na této akci). Při zakoupení živé akce je však možné v případě neúčasti za sebe poslat náhradníka.

Balíčky služeb, produktů a zboží
Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího ze služeb a zboží se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

Digitální obsah

i) Online kurzy
Při koupi online kurzu může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen e-mailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

ii) e-booky nebo další materiály ke stažení
V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.

Společná pravidla
i) V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

ii) Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze živých lekcí a kurzů, jakož i z účasti v online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce, lekce nebo kurzu či setkání (např. nevhodným chováním, urážením Poskytovatelky, ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

iii) V případě skupinových akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

iv) Podnikatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

v) Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, pokud Poskytovatelka poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a Poskytovatelka poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

vi) Poskytovatelka informuje zákazníka, že pro využití jí nabízeného digitálního obsahu postačuje základní technické vybavení (PC či notebook či tablet nebo mobilní telefon s běžnými funkcemi a prohlížeči, které umožňují shlédnutí videa ve formátu odpovídajícím šíření videí prostřednictvím platformy Youtube a prohlížení materiálů ve formátu pdf).

vii) Není-li v popisu produktu na stránkách Poskytovatelky stanoveno jinak, Poskytovatelka neposkytuje aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

viii) Zákazník je vyrozuměn a souhlasí, že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), je Poskytovatelka oprávněna z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž v Zásadách ochrany osobních údajů stránek www.martinamangova.cz.  

 

V. Prodej Zboží

1. Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelka splní předáním zboží přepravci, kterého zákazník v objednávce zvolil. Poskytovatelka zákazníka v průběhu objednání zboží informuje o možnostech dodání zboží.

 

2. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen toto uplatnit ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatelku.

 

3. V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce.

 

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, má Poskytovatelka nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou. 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu či služby Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah či službu způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

3. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem.  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

4. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy na koupi zboží odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí věci. Tím kupní smlouva od počátku ruší. Věc musí být Poskytovatelce vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením věci. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu Poskytovatelka přijaté peněžní prostředky bezodkladně, a to stejnou platební metodou, jak je zákazní uhradil.  Poskytovatelka není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zákazník věc vrátí nebo jí prokáže, že věc Poskytovatelce odeslal. Poskytovatelka je oprávněna jednostranně započítat nárok na úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro vyzkoušení či otestování věci.

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Služby a digitální obsah

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.

2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.

5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

6. Vady je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: hormonaljoga@email.cz. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatelka je povinna zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.

b) Zboží

1. Poskytovatelka odpovídá za to, že zboží, tedy věc, při převzetí zákazníkem nemá vady. Poskytovatelka odpovídá spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U vady, která se projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě věci do konce záruční doby, je zákazník povinen prokázat, že věc byla vadná již při převzetí. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatelka pouze za vady, které má věcpři převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí zákazník vytknout poskytovateli záruky (který může být odlišný od Poskytovatelky) ve lhůtě určené délkou záruční doby

2. Má-li věc vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může zákazník požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Poskytovatelka může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Poskytovatelka odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník věc koupil.

3. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

4. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

6. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení zákazníka od smlouvy poté, co Poskytovatelka obdrží věc nebo jí zákazník prokáže, že věc odeslal.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174b občanského zákoníku).

8. Nároky z titulu odpovědnosti za vady věci je nutné vytknout u Poskytovatelky bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: hormonaljoga@email.cz. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatelka je povinna zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatelka poskytuje produkty a zboží v rozsahu a způsobem uvedených v jejich popisu na webových stránkách. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby či zboží získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby. 

4. K řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 25.3. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.martinamangova.cz.

Martina Mangova.cz s.r.o.